กยศ.

: ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556 :

: ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556 :

 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 1.ปฏิทิน กยศ.1    2.ปฏิทิน กยศ.2       

กยศ.ขยายเวลา e-Studentloan ภาค 2/54

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาที่ประสบปัญหาน้ำท่วม กยศ.จึงขยายเวลาระบบ e-Studentloan ภาค 2/2554 (ประกาศ กยศ. ขยายเวลาระบบ e-Studentloan ปี 2554)

ประกาศการกู้ยืม กยศ. ภาค 2/2554

  นักศึกษาที่จะกู้ยืมเทอม 2/2554 ให้ลงทะเบียนในระบบ กยศ.ไม่เกิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นักศึกษาท่านใด ไม่ลงตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์กู้ยืมเทอม 2