ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ.2556

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
1. บุคลากร และข้าราชการบำนาญ สังกัดสถาบัน
2. นักศึกษาของสถาบัน
3. บุคคลภายนอก
——————————————————————————————————————
การเข้าใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้ และผู้ยืมต้องปฏิบัติดังนี้
1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
2. แสดงบัตรประจำตัว หรือบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
3. ฝากกระเป๋า หรือเอกสารไว้ ณ บริเวณที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
4. ยินยอมให้บรรณารักษ์ ตรวจหนังสือ เอกสาร สิ่งของหรือกระเป๋า เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด
5. รับผิดชอบต่อทรัพย์สินมีค่าที่นำเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง หากเกิดการสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. เมื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศเสร็จแล้ว ให้นำไปวางบนชั้นพักที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
7. ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
8. ไม่นำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าในห้องสมุด
9. ไม่สูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดใด ๆ ในห้องสมุด
10. ไม่ขีดเขียน ตัด ฉีก หรือทำลายทรัพย์สินทุกประเภทของห้องสมุด หรือนำทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพย์สินออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกระทำการดังกล่าวสถาบันถือเป็นความผิดอาญาและดำเนินการตามกฎหมายทันที
11. ไม่เล่นการพนันทุกประเภทในห้องสมุด
——————————————————————————————————————
ผู้ใช้และผู้ยืมไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บรรณารักษ์มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้
1. แนะนำ ตักเตือน ห้ามกระทำการใด ๆ 
2. ให้ออกนอกห้องสมุด 
3. ตัดสิทธิการใช้บริการห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก  
——————————————————————————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>