บริการของห้องสมุด

1. บริการให้ยืมทรัพยากรสารนิเทศ
เป็นการให้บริการยืมหนังสือ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนบาร์โค๊ดจากตัวเล่มหนังสือ ให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์ประตูทางเข้าห้งอสมุด และตามวันเวลาที่ห้องสมุดปิดทำการตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนังสือต้องทำบัตรสมาชิก โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้งที่ติดต่อขอใช้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

2. บริการรับคืนทรัพยากรสารนิเทศ
เป็นบริการรับคืนทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดจัดไว้บริเวณเดียวกับการบริการยืมหนังสือ สำหรับรับคืนหนังสือ ที่ผู้ใช้บริการยืมออกไป

3. บริการจองทรัพยากรสารนิเทศ
เป็นบริการจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกและมีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อ   ผู้ใช้บริการสามารถจด เลขหมู่หรือชื่อเรื่องที่ต้องการจองมายื่นที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการจองให้ หรือสามารถจองผ่านโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

4. บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
ห้องสมุดจัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ณ บริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการ

5. บริการอินเตอร์เน็ต
เป็นบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ค้นคว้าข้อมูล ประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และงานวิจัยผ่านเครื่องพิวเตอร์ผ่านบริการต่างๆ เช่น E-mail และ World-Wide-Web โดยห้องสมุดจัดไว้บริการ จำนวน 2 เครื่อง การขอใช้บริการสามาถติดต่อบรรณารักษ์ และลงชื่อในแฟ้มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

 6. บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์
ห้องสมุดได้มีการจัดให้บริการวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 40 ชื่อเรื่อง และหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 5 ชื่อเรื่อง โดยจัดวางบนชั้นวารสารและหนังสือพิมพ์เรียงตามตัวอักษรของชื่อวารสาร ก-ฮ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาหาความรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างจากการศึกษา

7. บริการห้องสื่อมัลติมีเดีย
ห้องสมุดได้จัดให้บริการโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ซีดีรอมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ      วิดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดียด้านความบันเทิงเพื่อให้ยืมศึกษาภายในห้องสมุด

8. บริการตรวจสอบหนังสือค้างส่ง
เป็นบริการที่ผู้ใช้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสอบหนังสือค้างส่ง เพื่อใช้ประกอบคำร้องการดำเนินการด้านเอกสารงานทะเบียน/ประมวลผล และหลักสูตร และด้านงานการเจ้าหน้าที่ เช่น การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา การขอลาออกจากการศึกษา การขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย และการขอลาออกจากราชการ เพื่อตรวจสอบการติดค้างหนังสือกับทางห้องสมุดก่อนได้รับอนุมัติตามคำร้องนั้น ๆ

9. บริการด้านสมาชิก
เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดไว้เพื่อบริการผู้ใช้ที่ต้องการยืมทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด ซึ่งในการยืมทรัพยากรของห้องสมุดนั้น ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดก่อนจึงจะสามารถยืมทรัพยากรฯ ประเภทต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ ซึ่งบริการด้านสมาชิก ได้แก่ บริการทำบัตรสมาชิก และบริการต่ออายุบัตรสมาชิก และการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนของสมาชิก

10. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
เป็นบริการที่จัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารนิเทศทีไม่มีบริการในห้องสมุด แต่มีทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการอยู่ที่ห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือห้องสมุดที่เป็นเครือข่าย โดยผู้ใช้ขอแบบฟอร์มการระหว่างห้องสมุดกับบรรณารักษ์     ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เพื่อนำไปยืมทรัพยากรสารนิเทศ 

11. บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า
เป็นบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด แนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ  นอกจากนั้นยังมีการแนะนำการใช้  ห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง โดยสามารถขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

12. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลจาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้บริการการสืบค้นกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกันซึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนี้ด้วย   สำหรับในปีงบประมาณ 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวนทั้งสิ้น 8 ฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด ในเมนู “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>